1)

هفته هاي جايزه باران پيام مشرق

نرم افزار مديريت سفارشات
1401/10/5
3)

پنجمين كنفرانس متخصصان علم اطلاعات

دستگاه هاي RFID در همايش
1401/9/30
فهرست