1)

افزودن قابليت اسكن QR Code، جهت دسترسي مستقيم به نسخ ديجيتال

به منظور دسترسي آسان و با سرعت به نسخ ديجيتال منابع كتابخانه اي قابليت ايجاد QR Code در نرم افزار تحت وب مديريت كتابخانه ثنا اضافه شد. با افزودن اين قابليت، كاربري كه به نرم افزار كتابخانه ثنا متصل است و مجوزهاي لازم را دارد، مي تواند توسط اسكنر تلفن همراه خود QR Code منبعي در كتابخانه را اسكن نمايد و فايل ديجيتال آن منبع به سرعت در گوشي همراه، در دسترس او قرار مي گيرد.

1402/6/9
2)

زيرسيستم ثبت پايان نامه، راهكار نوين ديگر از شركت مهندسي ارتباطات پيام مشرق

در نرم افزار كتابخانه ثنا با توجه به نيازهاي كتابخانه هاي دانشگاهي براي جمع آوري و سازماندهي و دسترس پذير نمودن پايان نامه ها، اولين نسخه زير سيستم ثبت پايان نامه طراحي و پياده سازي شده است.
 

1402/6/8
فهرست